วันจันทร์ 21 มกราคม 2019
Breaking News
Home / บุคลากร / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วาระดำรงตำแหน่ง
เมื่อ ถึง
  1 นายไพบูลย์ พิมพา ครูใหญ่ 2485 2485
  2 นายมนัส ดำรงเกียรติ ครูใหญ่ 2485 2486
  3 นายเจริญ ณ หนองคาย ครูใหญ่ 2486 2487
  4 นายสมาน พระชัย ครูใหญ่ 2487 2517
  5 นายแดง นารอง ครูใหญ่ 2517 2518
  6 นายสมพงษ์ อ่อนจันทร์ ครูใหญ่ 2518 2522
  7 นายพิชัย ผาสุก อาจารย์ใหญ่ 2522 2525
  8 นายทองคำ ชาวชัยมหา อาจารย์ใหญ่ 2525 2527
  9 นายบรรพต พิริยะสุวัฒนา อาจารย์ใหญ่ 2527 2540
 10 นายภิญโญ รัศมาวี อาจารย์ใหญ่ 2540 2543
 11 นายภิญโญ รัศมาวี อาจารย์ใหญ่ 2543 2548
 12 นายฐปนรรฆ์ มังคะตา ผู้อำนวยการ 2548 2560
 13 นางตรีทิพย์  ชัยประทุม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 2560 2561
 14 นายประสาท  พิมพ์สุข ผู้อำนวยการ 2561 ปัจจุบัน